Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

Cập nhật: 15/08/2019
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm BCTC 6TH 2019.pdf
Cổ đông