Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cập nhật: 28/11/2017
Cỡ chữ
                 Kính gửi: Quý Cổ đông
Phiếu lấy ý kiến thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm phieu lay y kien.pdf
Cổ đông