Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật: 03/11/2017
Cỡ chữ
Xin vui lòng xem file đính kèm: TB chot ds codong 2017.pdf
Cổ đông