Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015

Cập nhật: 01/04/2016
Cỡ chữ

Kính gửi:   Các cổ đông Công ty cổ phần XNK Than - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015 như sau:

         I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015:

1. Nội dung, chương trình đại hội: Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương trình nghị sự và các tài liệu có liên quan sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.coalimex.vn từ ngày 08/4/2016.

2. Thời gian, địa điểm: từ 9 giờ 00 phút ngày 22/4/2016 tại Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, số 95A Trần Quốc Toản, HoànKiếm, Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Coalimex đến thời điểm ngày 29/3/2016.

Tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông đượcthực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

-  Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp;

-  Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Mẫu ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo mauuqdudh_2015.doc). Ủy quyền tham dự Đại hội gửi về Công ty trước ngày 19/4/2016 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty,  số 47 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: (04) 39422528. Hoặc gửi Email: tcld@coalimex.vn; Fax: (04) 39422350.

Đề nghị quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

II. Tạm trả cổ tức năm 2015:

1. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổphiếu được nhận 1.000 đồng)

    Tỷ lệ chi trả cổ tức chính thức của năm 2015 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2015 của Công ty.

       2. Thời gian thựchiện: Ngày 22/4/2016.

      3. Địa điểm thựchiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủtục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than– Vinacomin bắt đầu từ ngày 22/4/2016.

Ghichú: Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội và nhận cổ tức tại Công ty đề nghị xuất trình Chứng minh thư nhândân.


Cổ đông