Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật: 26/02/2020
Cỡ chữ
Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm tb_ngaydkcc_25320.pdf
Cổ đông