Nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công bố thông tin

Nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin công bố Nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2016 Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin năm 2016.

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015  và tạm trả cổ tức năm 2015 Cổ đông

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex); Hội đồng quảntrị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015 như sau:

12