Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015  và tạm trả cổ tức năm 2015 Cổ đông

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex); Hội đồng quảntrị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 và tạm trả cổ tức năm 2015 như sau:

đại hội đồng cổ đông  công ty cổ phần xnk than – vinacomin năm 2014 Tin công ty

đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xnk than – vinacomin năm 2014

Ngày 24/4/2015, tại Nhà khách Thanh niên; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.