Công bố thông tin bất thường 2017 Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường 2017

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lấy ý kiến thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

12