Kết quả điều chỉnh một số chỉ tiêu trên BCTC kết quả kinh doanh 2016.

Cập nhật: 05/07/2018
Cỡ chữ
Công bố thông tin