Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (năm tài chính 2015).

Cập nhật: 08/04/2016
Cỡ chữ
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 .
Chuong trinh DHDCD thuong nien 2016.pdf

2. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2015.
BCTC nam 2015 tom tat.pdf

3. Báo cáo của Giám đốc Công ty.
BC cua GD tai DHDCD thuong nien 2016.pdf

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
BC cua HDQT 2015.pdf

5. Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
TTr thay doi thanh vien BKS 2015.pdf

Thông tin cá nhân bà Nguyễn Thị Lan Anh.
Dc Nguyen Thi Lan Anh.pdf

6. Dự kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:
-  Tờ trình về việc dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TTr Du thao sua doi bo dung Dieu le Cty 2016.pdf

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty dieule_coalimex_16_dlmautkv-trinhdh.pdf

- Tóm tắt nội dung sửa dổi Điều lệ Công ty năm 2016 sosanhdieule-16-dh-tl.pdf

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch đối với thành viên Ban kiểm soát chuyên trách TTr bo sung sua doi Dieu le Cong ty 2016.pdf

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
BC trinh DHD co dong 2016.pdf

8. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát.
BC cua BKS vv tham dinh BCTC 2015.pdf
Công bố thông tin