Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - COALIMEX

Cập nhật: 08/04/2021
Cỡ chữ
Kính gửi quý cổ đông tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Coalimex trong các file đính kèm sau đây:

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:
Chương trình_ĐHĐCĐ thường niên_2021.pdf

1. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2021;
1- bccuahdqttaidhdcd2021.pdf

2. Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2021 của Ban Kiểm soát;
2- bctrinhdhdcd2021cuabks.pdf

3. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021;
3- duthaonqdhdcd2021coalimex.pdf

4. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế của Công ty;
4- totrinhduadoibosungdieulevaquyche.pdf
Các file dự thảo sửa đổi kèm theo Tờ trình 12:
4.1-duthaolan2-dieulecoalimex_2021(2503).docx
4.2- duthaolan2-qchoatdonghdqt2021.doc
4.3- duthaolan2-quychequantricty-290321.doc
4.4- qchoatdongbks2021(duthaolan2-250321).doc

5. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
5- totrinhpheduyetthulaocuahdqtvabks.pdf

6. Báo cáo của Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông 2021;
6-baocaocuagdctytaidhcd2021_0001.pdf

7.Báo cáo tài chính năm 2020 tóm tắt.
7-bctc2020tomtat_0001.pdf
Công bố thông tin