Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Cập nhật: 07/03/2017
Cỡ chữ
Công bố thông tin