Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CLM vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Cập nhật: 14/04/2016
Cỡ chữ
Công bố thông tin