Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CLM

Cập nhật: 01/02/2016
Cỡ chữ
Thông báo số 155/TB-VSD ngày 26/01/2016 về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán CLM từ thị trường Đại chúng chưa niêm yết sang thị trường niêm yết tại HNX 155_TB_VSD.pdf

Công văn số 1019/VSD-ĐK về việc thông báo chuyển sàn giao dịch - mã chứng khoán CLM 1019_VSD_DK.pdf
Công bố thông tin