"Sức mạnh mềm" ở Coalimex Thành tích - giải thưởng

"Sức mạnh mềm" ở Coalimex

Liên tiếp trong những gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Coalimex vẫn hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm. Có được những thành công đó là do Công ty đã xây dựng được lòng tin và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thương hiệu của Công ty, nâng cao được lòng tự hào về truyền...

Tầm nhìn - chiến lược Giới thiệu chung

Tầm nhìn - chiến lược

Công ty COALIMEX đang trong độ  tuổi thanh xuân, tràn trề nhựa sống và sẽ vươn lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, để vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cơ cấu tổ chức công ty Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Lịch sử hình thành và phát triển Lịch sử phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Coalimex đã trải qua bề dày hơn 30 năm hoạt động. Lịch sử đó được chia thành 03 thời kỳ, mỗi thời kỳ đánh dấu từng bước xây dựng, phát triển và đổi mới không ngừng của Công ty, phù hợp với sự thay đổi của đất nước và phát triển ngành công nghiệp Than.