Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Cập nhật: 30/03/2017
Cỡ chữ
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

1. Chương trình đại hội chuong trinh dai hoi.pdf
2. Báo cáo tài chính năm 2016 tóm tắt bc taichinh tomtat 2016.pdf
3. Báo cáo của Giám đốc Công ty baocao cua giamdoc.pdf
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị baocao cua hdqt.pdf
5. Báo cáo của Ban kiểm soát baocao cua bks.pdf
6. Báo cáo của BKS về việc thẩm định BCTC năm 2016 bc tham dinh bctc.pdf
Thông tin khác