Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Cập nhật: 02/04/2018
Cỡ chữ
Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin trân trọng thông báo chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
Thời gian: 9h00 ngày 16/4/2018
Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty, 47 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình đại hội: DHCD 2018.pdf
Mẫu giấy ủy quyền: maugiayuqdhdcd_2018.pdf

Tài liệu Đại hội:
1. Báo cáo tài chính tóm tắt: bctctomtat2017.pdf
2. Báo cáo của Giám đốc: BCGD DHCD2018.pdf
3. Bác cáo của HĐQT: BCHDQT DHCD2018.pdf
4. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS và BGĐ: BC THULAO DHCD2018.pdf
5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế về quản trị của Công ty: 
     - Tờ trình: TT SDDL DHCD2018.pdf
     - Điều lệ: Dieule DHCD2018.pdf
     - Quy chế: Quyche DHCD2018.pdf
     - Nội dung sửa đổi Điều lệ: noidung suadoi dieule DHCD2018.pdf
6. Báo cáo của Ban kiểm soát: BCBKS DHCD2018.pdf


Thông tin khác