Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lấy ý kiến thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Thông tin khác

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016 Thông tin khác

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Thông tin khác

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 03/5/2013