Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Thông tin khác

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Quy chế nôi bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 16/4/2018.

Điều lệ Công ty (Bổ sung sửa đổi năm 2018) Thông tin khác

Điều lệ Công ty (Bổ sung sửa đổi năm 2018)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 16/4/2018.

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Thông tin khác

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin trân trọng thông báo chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
Thời gian: 9h00 ngày 16/4/2018
Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Công ty, 47 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh

Lấy ý kiến thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

12