Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Thông tin khác

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016 Thông tin khác

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin (Coalimex);

Hội đồng quản trị Công ty có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm trả cổ tức năm 2016

Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc -  người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công bố thông tin

Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Công bố thông tin: thay đổi Giám đốc -  người đại diện theo pháp luật của Công ty bắt đầu từ ngày 01/7/2016.