Cơ cấu tổ chức công ty

Cập nhật: 10/12/2015
Cỡ chữ
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 
Trụ sở chính Công ty Coalimex :
Trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty

Ðịa chỉ          : Số 47 phố Quang Trung,  Quận Hoàn Kiếm, tp.Hà Nội
Ðiện thoại    : (84-024) 39424634
Fax                : (84-024) 39422350
Website       : www.coalimex.vn      
Email            : coalimex@fpt.vn

 

Các chi nhánh: 
Các chi nhánh của Coalimex là đơn vị phụ thuộc Công ty. Chức năng nhiệm vụ của các Chi nhánh được quy định bởi Điều lệ Công ty và các quy chế hoạt động riêng cho các Chi nhánh và những thông báo, quy định cụ thể do Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty ban hành.

Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại Hà Nội: 
Trụ sở: 
Phòng 402, tầng 4, Tòa nhà Coalimex 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 36227210
- Fax:       024 36227208
- Email: coalimexhn@coalimex.vn
Trung tâm đào tạo XKLĐ:
Cống Thôn, Yên Viên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38785662 
- Fax:       024 38787630

Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Hoạt động xuất khẩu lao động; 
- Đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin  tại Quảng Ninh: 
Trụ sở:
- 33B Lê Thánh Tông, TP Hạ long, Quảng ninh
- Điện thoại:   0203 3825369
- Fax:             0203 3826103
- Email:  coalimexqn@coalimex.vn

Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, hàng hóa, thiết bị, …
- Kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, thủy hải sản;
- Kinh doanh các mặt hàng nông sản.

Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại TP Hồ Chí Minh: 
Trụ sở:

- Tầng 10, tòa nhà Coalimex ; 29 -31 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24 Quận Bình Thạnh, TP  Hồ Chí Minh
- Điện thoại:  84-0283-4452877; 84-0283-4452878; 84-0283- 4452879; 84-0283-4452880; 84-0283-4452888

Chức năng, nhiệm vụ chính:
- Sản xuất, chế biến than mỏ và các khoáng sản khác;
- Xuất nhập khẩu than, kinh doanh vật tư, hàng hóa, thiết bị,… 
- Xuất khẩu nông sản

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY
  
 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty,…. 

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm. 

Hội đồng quản trị công ty gồm :

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
- Ông Phạm Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Điệp - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát 
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Hiện tại, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ mỗi thành viên không quá 05 năm.

Các thành viên trong Ban kiểm soát gồm :

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Minh Thư - Ủy viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp - Ủy viên Ban kiểm soát

Ban Giám đốc 
Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – TKV gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Giám đốc gồm:

- Ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thùy Dương - Phó Giám đốc Công ty
- Bà Lê Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Công ty

Các chi nhánh và phòng ban chức năng:

Hiện nay, Công ty có 3 chi nhánh và 9 phòng chức năng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Ban giám đốc giao. Danh sách các chi nhánh và các phòng ban chức năng của Công ty như sau:

                                                                               Chi nhánh                                                                                        

Chi nhánh Coalimex tại Hà Nội

Chi nhánh Coalimex tại Quảng Ninh   

Chi nhánh Coalimex tại TP. Hồ Chí Minh 
 Khối quản lý 

Phòng tổ chức hành chính           

Phòng kế toán tài chính           
 Khối kinh doanh

Phòng Xuất nhập khẩu 1            

Phòng Xuất nhập khẩu 2            

Phòng Xuất nhập khẩu 3           

Phòng Xuất nhập khẩu 4           

Phòng Xuất nhập khẩu 5           

Phòng Xuất nhập khẩu Than     

Phòng 
Quản lý Kinh doanh văn phòng
       

Cơ cấu tổ chức