Báo cáo

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2013

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, tổ chức ngày 03/5/2013: dieu le congty
 
Quyết định số 83/QĐ-CLM ngày 05/5/2014 về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty: Quyet dinh sua doi Dieu le to chuc va hoat dong Cong ty
Quyết định số 117/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2015 về việc sửa đổi Điệu lệ của Công ty: qd sua doi dieu le cty 2015

Tìm kiếm