dau-thau

Thông tin đấu thầu

Danh sách thầu mới

STT Mã gói thầu Tên gói thầu Ngày đăng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 02.7/TBMT-BQL/2024 Thông báo mời thầu gói thầu: Pha trộn than tại Trạm chế biến than Coalimex Hải Phòng năm 2024 23/04/2024 23/04/2024 23/05/2024
2 03.7/TBMT-BQL/2024 Thông báo mời thầu gói: Pha trộn than tại Trạm chế biến than Coalimex Long An năm 2024 23/04/2024 23/04/2024 23/05/2024
3 06.7/TBMT-BQL/2024 Vận chuyển than bằng đường sông từ vùng neo chuyển tải Gò Da (Gò Gia), Bà Rịa-Vũng Tàu đi cảng Nam Việt Thuận, Long An năm 2024 17/04/2024 17/04/2024 15/05/2024
4 05.7/TBMT-BQL/2024 Vận chuyển than bằng đường biển từ các cảng trong tỉnh Quảng Ninh đi cảng Nam Việt Thuận, Long An năm 2024 17/04/2024 17/04/2024 15/05/2024
5 10/SLT-XNKT/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 10/SLT-XNKT/2024) 15/04/2024 15/04/2024 25/04/2024
6 09/SLT-XNKT/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 09/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,0% max (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 09/SLT-XNKT/2024) 15/04/2024 15/04/2024 25/04/2024
7 08/SLT-CNHN/2024 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 08/SLT-CNHN/2024 15/04/2024 15/04/2024 25/04/2024
8 07/SLT-CNHN/2024 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 07/SLT-CNHN/2024 15/04/2024 15/04/2024 25/04/2024
9 06/SLT-XNKT/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 4.900NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 06/SLT-XNKT/2024 10/04/2024
10 05/SLT-XNKT/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.600NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 05/SLT-XNKT/2024) 10/04/2024 10/04/2024 22/04/2024
11 KH 10/SLT-XNKT/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max 10/04/2024
12 KH 09/SLT-XNKT/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,0% max 10/04/2024
13 KH 08/SLT-CNHN/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 08/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5300 NAR 10/04/2024
14 KH 07/SLT-CNHN/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 07/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 4900 NAR 10/04/2024
15 02/SLT-XNKT/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 02/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.200NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 02/SLT-XNKT/2024) 05/04/2024 04/04/2024 15/04/2024
16 04/SLT-CNHN/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 04/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700NAR 04/04/2024 04/04/2024 15/04/2024
17 03/SLT-CNHN/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 03/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5500NAR 04/04/2024 04/04/2024 15/04/2024
18 KH 06/SLT-XNKT/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 4900 NAR 04/04/2024
19 05/SLT-XNKT/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 04/04/2024
20 02/SLT-XNKT/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 02/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5200 NAR 29/03/2024
21 04/SLT-CNHN/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu 04/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700 NAR 29/03/2024
22 03/SLT-CNHN/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu 03/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5500 NAR 29/03/2024
23 04.5/TBMT-VCHP/2024 Vận chuyển than bằng đường sông từ các cảng, vùng neo chuyển tải trong tỉnh Quảng Ninh đi các cảng khu vực cầu Đá Bạc, Thủy Nguyên, Hải Phòng năm 2024 14/03/2024 20/03/2024 10/04/2024
24 01/SLT/2024 Trả lời yêu cầu làm rõ HSMST gói số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 – Reply to request on Clarification of PQD, Package No.01/SLT/2024: Supplying imported coal for Coalimex in 2024-2025 26/02/2024
25 01/SLT/2024 Trả lời yêu cầu làm rõ HSMST gói số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 – Reply to request on Clarification of PQD, Package No.01/SLT/2024: Supplying imported coal for Coalimex in 2024-2025 22/02/2024
26 01/SLT/2024 Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn NCC than nhập khẩu theo Danh sách ngắn – Gói thầu số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 (Invitation for Pre-qualification) 31/01/2024 31/01/2024 28/02/2024
27 01/SLT/2024 Kế hoạch sơ tuyển lựa chọn NCC than nhập khẩu theo Danh sách ngắn – Gói thầu số 01/SLT/2024: Cung cấp than nhập khẩu cho Coalimex năm 2024 – 2025 16/01/2024
28 01/SLT-CNHN/2024 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 01/SLT-CNHN/2024: Mua than nhập khẩu 5700NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 01/SLT-CNHN/2024) 11/01/2024 11/01/2024 22/01/2024
29 01/SLT-CNHN/2024 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu 01/SLT-CNHN/2024 05/01/2024
30 29/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 29/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.300 NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 29/SLT-XNKT/2023) 12/12/2023 12/12/2023 22/12/2023
31 30/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 30/SLT-XNKT/2023) 12/12/2023 12/12/2023 22/12/2023
32 KH 30/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch LCNCC gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 07/12/2023
33 KH 29/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch LCNCC gói thầu số 29/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.300 NAR 07/12/2023
34 28/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu than nhập khẩu gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 27/11/2023
35 KH 28/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 21/11/2023
36 24/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 24/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
37 23/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 23/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
38 22/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 22/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
39 27/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 27/SLT-XNKT/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
40 26/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu than nhập khẩu gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
41 25/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 25/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
42 KH 27/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 27/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 14/11/2023
43 KH 26/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 14/11/2023
44 KH 25/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 25/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
45 KH 24/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 24/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
46 KH 23/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 23/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
47 KH 22/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 22/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
48 20/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 03/11/2023 03/11/2023 14/11/2023
49 21/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700 NAR” 03/11/2023 03/11/2023 14/11/2023
50 18/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 18/SLT-CNHN/2023 01/11/2023 01/11/2023 10/11/2023
51 KH 21/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700NAR 01/11/2023
52 KH 20/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 01/11/2023
53 CNQN 01-11-2023 Thư mời chào hàng cạnh tranh gói sửa chữa trụ sở Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty CP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin 01/11/2023 01/11/2023 10/11/2023
54 19/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 19/SLT-CNHN/2023 01/11/2023 01/11/2023 10/11/2023
55 KH 19/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 19/SLT-CNHN/2023 30/10/2023
56 KH 18/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 18/SLT-CNHN/2023 30/10/2023
57 CNQN 23_10_2023 Thông báo mời thầu: gói thi công, sửa chữa các hạng mục tại Chi nhánh Quảng Ninh 23/10/2023
58 12/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR” 18/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
59 17/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 17/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR” 18/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
60 16/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 16/SLT-CNHN/2023 17/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
61 KH 16/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 16/SLT-CNHN/2023 12/10/2023
62 KH 17/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu số thầu số 17/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR 12/10/2023
63 KH 12/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu số thầu số 12/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 12/10/2023
64 14/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 14/SLT-XNKT/2023 05/10/2023 04/10/2023 13/10/2023
65 15/SLT-CNHN/2023 Thư mời tham gia đấu thầu – Invitation to bid 15/SLT-CNHN/2023 và Hồ sơ mời thầu – Bidding documents 15/SLT-CNHN/2023 04/10/2023 04/10/2023 13/10/2023
66 14/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 14/SLT-XNKT/2023 03/10/2023
67 KH 15/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 15/SLT-CNHN/2023 03/10/2023
68 13/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 13/SLT-XNKT/2023 29/09/2023 29/09/2023 11/10/2023
69 KH 13/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 13/SLT-XNKT/2023 25/09/2023
70 11/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 11/SLT-CNHN/2023 25/09/2023 25/09/2023 05/10/2023
71 KH 12/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023 25/09/2023
72 KH 11/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 11/SLT-CNHN/2023 20/09/2023
73 10/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 10/SLT-CNHN/2023 12/09/2023 12/09/2023 21/09/2023
74 KH 10/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 10/SLT-CNHN/2023 08/09/2023
75 08/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 08/SLT-XNKT/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
76 07/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 07/SLT-XNKT/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
77 09/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 09/SLT-CNHN/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
78 05/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 05/SLT-CNHN/2023 22/08/2023 26/07/2023 08/08/2023
79 KH 08/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 08/SLT-XNKT/2023 17/08/2023
80 KH 07/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 07/SLT-XNKT/2023 17/08/2023
81 KH 09/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 09/SLT-CNHN/2023 17/08/2023
82 ĐPCS 2023 Gia hạn hsyc gói cung cấp đồng phục công ty năm 2023 07/08/2023 07/08/2023 10/08/2023
83 ĐPCS 2023 Thư mời tham dự thầu: may đồng phục công sở năm 2023 02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023
84 06/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 06/SLT-XNKT/2023 26/07/2023 26/07/2023 08/08/2023
85 KH 05/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 05/SLT-CNHN/2023 24/07/2023
86 KH 06/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2023 24/07/2023
87 04/SLT-XNKT/2023 Thư mời tham gia đấu thầu gói thầu số 04/SLT-XNKT/2023 18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023
88 KH 03/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 03/SLT-CNHN/2023 18/07/2023
89 03/SLT-CNHN/2023 Thư mời tham gia đấu thầu gói thầu số 03/SLT-CNHN/2023 14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023
90 KH 04/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 04/SLT-CNHN/2023 12/07/2023
91 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 01/SLT-CNHN/2023 04/07/2023 04/07/2023 17/07/2023
92 02/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 02/SLT-XNKT/2023 04/07/2023 04/07/2023 17/07/2023
93 KH 01/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 01/SLT-CNHN/2023 23/06/2023
94 KH 02/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 02/SLT-XNKT/2023 23/06/2023
95 CNQN Thư mời chào hàng cạnh tranh: cung cấp gói dịch vụ: sửa chữa, trát, sơn tường trong ngoài nhà – sân hàng rào, lan can tại tòa nhà văn phòng coalimex quảng ninh 19/06/2023 19/06/2023 28/06/2023
96 BHXH Thư mời chào hàng cạnh tranh v/v sửa chữa tầng 5, tầng 6, tầng 7 phục vụ khách hàng bảo hiểm xã hội gia hạn thời gian thuê mặt bằng tại tòa nhà coalimex – 33 tràng thi 18/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
97 18/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.18/NKT-CNHN/2023 15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023
98 Invitation to offer No.17/NKT-XNKT/2023 08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023
99 16/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.16/NKT-XNKT/2023 04/05/2023 04/05/2023 10/05/2023
100 01/SLT/2023 Amendment & Extension Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023 28/04/2023
101 01/SLT/2023 Clarification Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-Qualification document clarification of package 01/SLT/2023 21/04/2023
102 01/SLT/2023 Amendment Làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre – Qualification document amendment of package 01/SLT/2023 20/04/2023 20/04/2023 05/05/2023
103 01/SLT/2023 Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu số: 01/SLT/2023 – Invitation for pre-qualification No.: 01/SLT/2023 14/04/2023 14/04/2023 05/05/2023
104 15/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.15/NKT-CNHN/2023 05/04/2023 05/04/2023 11/04/2023
105 14/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.14/NKT-XNKT/2023 03/04/2023 03/04/2023 07/04/2023
106 13/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.13/NKT-CNHN/2023 29/03/2023 29/03/2023 04/04/2023
107 12/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.12/NKT-CNHN/2023 29/03/2023 29/03/2023 04/04/2023
108 11/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.11/NKT-XNKT/2023 22/03/2023 22/03/2023 28/03/2023
109 02/VTLA/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 02/VTLA/3/2023 21/03/2023 21/03/2023 30/03/2023
110 10/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.10/NKT-CNHN/2023 10/03/2023 10/03/2023 16/03/2023
111 09/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.09/NKT-XNKT/2023 27/02/2023 27/02/2023 03/03/2023
112 08/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.08/NKT-CNHN/2023 18/01/2023 18/01/2023 31/01/2023
113 07/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.07/NKT-CNHN/2023 09/01/2023 09/01/2023 13/01/2023
114 TCBT HẢI PHÒNG Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Chế biến, pha trộn than tại trạm chế biến than Coalimex Hải Phòng năm 2023 06/01/2023 06/01/2023 17/01/2023
115 01/VTHP/4/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/4/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
116 01/VTHP/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/3/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
117 01/VTHP/2/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/2/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
118 01/VTHP/1/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/1/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
119 01/VTLA/1/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/1/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
120 01/VTLA/2/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/2/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
121 01/VTLA/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/3/2023 27/12/2022 27/09/2022 03/01/2023
122 06/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.06/NKT-XNKT/2023 26/12/2022 26/12/2022 30/12/2022
123 05/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.05/NKT-CNHN/2023 20/12/2022 20/12/2022 26/12/2022
124 04/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.04/NKT-CNHN/2023 16/12/2022 06/12/2022 22/12/2022
125 03/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.03/NKT-XNKT/2023 12/12/2022 12/12/2022 16/12/2022
126 02/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.02/NKT-XNKT/2023 12/12/2022 12/12/2022 16/12/2022
127 01/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.01/NKT-CNHN/2023 07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022
Tìm kiếm