dau-thau

Thông tin đấu thầu

Danh sách thầu mới

STT Mã gói thầu Tên gói thầu Ngày đăng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 KH 30/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch LCNCC gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 07/12/2023
2 KH 29/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch LCNCC gói thầu số 29/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.300 NAR 07/12/2023
3 28/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu than nhập khẩu gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 27/11/2023
4 KH 28/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 21/11/2023
5 24/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 24/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
6 23/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 23/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
7 22/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 22/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
8 27/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 27/SLT-XNKT/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
9 26/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu than nhập khẩu gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
10 25/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 25/SLT-CNHN/2023 16/11/2023 16/11/2023 27/11/2023
11 KH 27/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 27/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 14/11/2023
12 KH 26/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.600 NAR 14/11/2023
13 KH 25/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 25/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
14 KH 24/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 24/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
15 KH 23/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 23/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
16 KH 22/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 22/SLT-CNHN/2023 14/11/2023
17 20/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 03/11/2023 03/11/2023 14/11/2023
18 21/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700 NAR” 03/11/2023 03/11/2023 14/11/2023
19 18/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 18/SLT-CNHN/2023 01/11/2023 01/11/2023 10/11/2023
20 KH 21/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR và 5.700NAR 01/11/2023
21 KH 20/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 01/11/2023
22 19/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 19/SLT-CNHN/2023 01/11/2023 01/11/2023 10/11/2023
23 KH 19/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 19/SLT-CNHN/2023 30/10/2023
24 KH 18/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 18/SLT-CNHN/2023 30/10/2023
25 CNQN 23_10_2023 Thông báo mời thầu: gói thi công, sửa chữa các hạng mục tại Chi nhánh Quảng Ninh 23/10/2023
26 12/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR” 18/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
27 17/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu & Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 17/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR” 18/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
28 16/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 16/SLT-CNHN/2023 17/10/2023 17/10/2023 26/10/2023
29 KH 16/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 16/SLT-CNHN/2023 12/10/2023
30 KH 17/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu số thầu số 17/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.500 NAR 12/10/2023
31 KH 12/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC gói thầu số thầu số 12/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR 12/10/2023
32 14/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 14/SLT-XNKT/2023 05/10/2023 04/10/2023 13/10/2023
33 15/SLT-CNHN/2023 Thư mời tham gia đấu thầu – Invitation to bid 15/SLT-CNHN/2023 và Hồ sơ mời thầu – Bidding documents 15/SLT-CNHN/2023 04/10/2023 04/10/2023 13/10/2023
34 14/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 14/SLT-XNKT/2023 03/10/2023
35 KH 15/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 15/SLT-CNHN/2023 03/10/2023
36 13/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid package No.: 13/SLT-XNKT/2023 29/09/2023 29/09/2023 11/10/2023
37 KH 13/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 13/SLT-XNKT/2023 25/09/2023
38 11/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – Invitation to bid Package No.: 11/SLT-CNHN/2023 25/09/2023 25/09/2023 05/10/2023
39 KH 12/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023 25/09/2023
40 KH 11/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC Than nhập khẩu gói thầu số 11/SLT-CNHN/2023 20/09/2023
41 10/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 10/SLT-CNHN/2023 12/09/2023 12/09/2023 21/09/2023
42 KH 10/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 10/SLT-CNHN/2023 08/09/2023
43 08/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 08/SLT-XNKT/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
44 07/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 07/SLT-XNKT/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
45 09/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 09/SLT-CNHN/2023 22/08/2023 22/08/2023 31/08/2023
46 05/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 05/SLT-CNHN/2023 22/08/2023 26/07/2023 08/08/2023
47 KH 08/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 08/SLT-XNKT/2023 17/08/2023
48 KH 07/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 07/SLT-XNKT/2023 17/08/2023
49 KH 09/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 09/SLT-CNHN/2023 17/08/2023
50 ĐPCS 2023 Gia hạn hsyc gói cung cấp đồng phục công ty năm 2023 07/08/2023 07/08/2023 10/08/2023
51 ĐPCS 2023 Thư mời tham dự thầu: may đồng phục công sở năm 2023 02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023
52 06/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 06/SLT-XNKT/2023 26/07/2023 26/07/2023 08/08/2023
53 KH 05/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 05/SLT-CNHN/2023 24/07/2023
54 KH 06/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2023 24/07/2023
55 04/SLT-XNKT/2023 Thư mời tham gia đấu thầu gói thầu số 04/SLT-XNKT/2023 18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023
56 KH 03/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 03/SLT-CNHN/2023 18/07/2023
57 03/SLT-CNHN/2023 Thư mời tham gia đấu thầu gói thầu số 03/SLT-CNHN/2023 14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023
58 KH 04/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn NCC than nhập khẩu gói thầu số 04/SLT-CNHN/2023 12/07/2023
59 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 01/SLT-CNHN/2023 04/07/2023 04/07/2023 17/07/2023
60 02/SLT-XNKT/2023 Thông báo mời thầu – invitation to bid package No.: 02/SLT-XNKT/2023 04/07/2023 04/07/2023 17/07/2023
61 KH 01/SLT-CNHN/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 01/SLT-CNHN/2023 23/06/2023
62 KH 02/SLT-XNKT/2023 Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp than nhập khẩu gói thầu số 02/SLT-XNKT/2023 23/06/2023
63 CNQN Thư mời chào hàng cạnh tranh: cung cấp gói dịch vụ: sửa chữa, trát, sơn tường trong ngoài nhà – sân hàng rào, lan can tại tòa nhà văn phòng coalimex quảng ninh 19/06/2023 19/06/2023 28/06/2023
64 BHXH Thư mời chào hàng cạnh tranh v/v sửa chữa tầng 5, tầng 6, tầng 7 phục vụ khách hàng bảo hiểm xã hội gia hạn thời gian thuê mặt bằng tại tòa nhà coalimex – 33 tràng thi 18/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
65 18/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.18/NKT-CNHN/2023 15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023
66 Invitation to offer No.17/NKT-XNKT/2023 08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023
67 16/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.16/NKT-XNKT/2023 04/05/2023 04/05/2023 10/05/2023
68 01/SLT/2023 Amendment & Extension Thông báo sửa đổi và gia hạn hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-qualification document amendment and extension of submission deadline package 01/SLT/2023 28/04/2023
69 01/SLT/2023 Clarification Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre-Qualification document clarification of package 01/SLT/2023 21/04/2023
70 01/SLT/2023 Amendment Làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/SLT/2023 – Pre – Qualification document amendment of package 01/SLT/2023 20/04/2023 20/04/2023 05/05/2023
71 01/SLT/2023 Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu số: 01/SLT/2023 – Invitation for pre-qualification No.: 01/SLT/2023 14/04/2023 14/04/2023 05/05/2023
72 15/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.15/NKT-CNHN/2023 05/04/2023 05/04/2023 11/04/2023
73 14/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.14/NKT-XNKT/2023 03/04/2023 03/04/2023 07/04/2023
74 13/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.13/NKT-CNHN/2023 29/03/2023 29/03/2023 04/04/2023
75 12/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.12/NKT-CNHN/2023 29/03/2023 29/03/2023 04/04/2023
76 11/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.11/NKT-XNKT/2023 22/03/2023 22/03/2023 28/03/2023
77 02/VTLA/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 02/VTLA/3/2023 21/03/2023 21/03/2023 30/03/2023
78 10/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.10/NKT-CNHN/2023 10/03/2023 10/03/2023 16/03/2023
79 09/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.09/NKT-XNKT/2023 27/02/2023 27/02/2023 03/03/2023
80 08/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.08/NKT-CNHN/2023 18/01/2023 18/01/2023 31/01/2023
81 07/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.07/NKT-CNHN/2023 09/01/2023 09/01/2023 13/01/2023
82 TCBT HẢI PHÒNG Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Chế biến, pha trộn than tại trạm chế biến than Coalimex Hải Phòng năm 2023 06/01/2023 06/01/2023 17/01/2023
83 01/VTHP/4/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/4/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
84 01/VTHP/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/3/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
85 01/VTHP/2/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/2/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
86 01/VTHP/1/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTHP/1/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
87 01/VTLA/1/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/1/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
88 01/VTLA/2/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/2/2023 27/12/2022 27/12/2022 03/01/2023
89 01/VTLA/3/2023 Yêu cầu báo giá gói 01/VTLA/3/2023 27/12/2022 27/09/2022 03/01/2023
90 06/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.06/NKT-XNKT/2023 26/12/2022 26/12/2022 30/12/2022
91 05/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.05/NKT-CNHN/2023 20/12/2022 20/12/2022 26/12/2022
92 04/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.04/NKT-CNHN/2023 16/12/2022 06/12/2022 22/12/2022
93 03/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.03/NKT-XNKT/2023 12/12/2022 12/12/2022 16/12/2022
94 02/NKT-XNKT/2023 Invitation to offer No.02/NKT-XNKT/2023 12/12/2022 12/12/2022 16/12/2022
95 01/NKT-CNHN/2023 Invitation to offer No.01/NKT-CNHN/2023 07/12/2022 07/12/2022 12/12/2022
Tìm kiếm