Chi tiết đấu thầu

Thông báo mời thầu và HSMT gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 4.900NAR (Invitation to Bid & Bidding Documents Package No. 06/SLT-XNKT/2024

Mã đấu thầu: 06/SLT-XNKT/2024

Thời gian: -

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Invitation to Bid_09 SLT

Bidding document_09 SLT

Tìm kiếm