kq-dau-thau

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

STT Mã gói thầu Tên gói thầu
1 25/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 25/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 25/SLT-CNHN/2023
2 24/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 24/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 24/SLT-CNHN/2023
3 23/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 23/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 23/SLT-CNHN/2023
4 22/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 22/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 22/SLT-CNHN/2023
5 26/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No.26/SLT-XNKT/2023- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023
6 27/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 27/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 27/SLT-XNKT/2023
7 21/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 21/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023
8 20/SLT-XNKT/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR
9 19/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 19/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 19/SLT-CNHN/2023
10 18/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 18/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 18/SLT-CNHN/2023
11 16/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 16/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 16/SLT-CNHN/2023
12 12/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 12/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023
13 17/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 17/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 17/SLT-XNKT/2023
14 14/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 14/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 14/SLT-XNKT/2023
15 15/SLT-CNHN/2023 Notice of bid cancellation package No. 15/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 15/SLT-CNHN/2023
16 13/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 13/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 13/SLT-XNKT/2023
17 11/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 11/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 11/SLT-CNHN/2023
18 10/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 10/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 10/SLT-CNHN/2023
19 08/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 08/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 08/SLT-XNKT/2023
20 07/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 07/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 07/SLT-XNKT/2023
21 09/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 09/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-CNHN/2023
22 ĐPCS 2023 Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói may đồng phục công sở cho CBCNV công ty năm 2023
23 05/SLT-CNHN/2023 Notice of bid cancellation package No. 05/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 05/SLT-CNHN/2023
24 06/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 06/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2023
25 04/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 04/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 04/SLT-XNKT/2023
26 03/SLT-CNHN/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp – Notification of applicant selection result – bid package No. 03/SLT-CNHN/2023
27 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp – Notification of applicant selection result – bid package No. 01/SLT-CNHN/2023
28 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng – Notice of approval of the application and contract award – bid package No.: 01/SLT-CNHN/2023
29 01/SLT/2023 Notification of framework agreement package No.01/SLT/2023
30 18/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 18/NKT-CNHN/2023
31 17/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package No.17/NKT-XNKT/2023
32 16/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package No.16/NKT-XNKT/2023
33 02/VTLA/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 02/VTLA/3/2023
34 15/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 15/NKT-CNHN/2023
35 14/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 14/NKT-XNKT/2023
36 13/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 13/NKT-CNHN/2023
37 12/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 12/NKT-CNHN/2023
38 02/VTLA/3/2023 Thông báo hủy việc chào giá gói cung cấp 02/VTLA/3/2023
39 11/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 11/NKT-XNKT/2023
40 10/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 10/NKT-CNHN/2023
41 09/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 09/NKT-XNKT/2023
42 08/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 08/NKT-XNKT/2023
43 TCB Hải Phòng Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Chế biến, pha trộn than tại TCB than Coalimex Hải Phòng năm 2023
44 07/NKT-CNHN/2023 Notice of cancellation for the package No.07/NKT-CNHN/2023
45 01/VTLA/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/3/2023
46 01/VTLA/2/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/2/2023
47 01/VTLA/1/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/1/2023
48 01/VTHP/4/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/4/2023
49 01/VTHP/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/3/2023
50 01/VTHP/2/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/2/2023
51 01/VTHP/1/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/1/2023
52 06/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 06/NKT-XNKT/2023
53 05/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 05/NKT-CNHN/2023
54 04/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 04/NKT-CNHN/2023
Tìm kiếm