kq-dau-thau

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

STT Mã gói thầu Tên gói thầu
1 10/SLT-XNKT/2024 Thông báo hủy thầu gói thầu số 10/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,2% max.
2 09/SLT-XNKT/2024 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,0% max
3 08/SLT-CNHN/2024 Notification of applicant selection result package No. 08/SLT-CNHN/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 08/SLT-CNHN/2024
4 07/SLT-CNHN/2024 Notification of applicant selection result package No. 07/SLT-CNHN/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 07/SLT-CNHN/2024
5 06/SLT-XNKT/2024 Notification of applicant selection result package No. 06/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024
6 05/SLT-XNKT/2024 Notification of applicant selection result package No. 05/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024
7 02/SLT-XNKT/2024 Notification of applicant selection result package No. 02/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 02/SLT-XNKT/2024
8 04/SLT-CNHN/2024 Notification of applicant selection result package No. 04/SLT-CNHN/2024– Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 04/SLT-CNHN/2024
9 03/SLT-CNHN/2024 Notification of applicant selection result package No. 03/SLT-CNHN/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 03/SLT-CNHN/2024
10 01/SLT-CNHN/2024 Notification of applicant selection result package No. 01/SLT-CNHN/2024: Procurement of imported coal 5700 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 01/SLT-CNHN/2024
11 29/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 29/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.300 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 29/SLT-XNKT/2023
12 30/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 30/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.600 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 30/SLT-XNKT/2023
13 21/SLT-XNKT/2023 (điều chỉnh) Notification of applicant selection result package No. 21/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.500 NAR and 5.700 NAR (Adjustment)– Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023 (điều chỉnh)
14 28/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 28/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.400 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 28/SLT-XNKT/2023
15 25/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 25/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 25/SLT-CNHN/2023
16 24/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 24/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 24/SLT-CNHN/2023
17 23/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 23/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 23/SLT-CNHN/2023
18 22/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 22/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 22/SLT-CNHN/2023
19 26/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No.26/SLT-XNKT/2023- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023
20 27/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 27/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 27/SLT-XNKT/2023
21 21/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 21/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023
22 20/SLT-XNKT/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR
23 19/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 19/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 19/SLT-CNHN/2023
24 18/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 18/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 18/SLT-CNHN/2023
25 16/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 16/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 16/SLT-CNHN/2023
26 12/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 12/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023
27 17/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 17/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 17/SLT-XNKT/2023
28 14/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 14/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 14/SLT-XNKT/2023
29 15/SLT-CNHN/2023 Notice of bid cancellation package No. 15/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 15/SLT-CNHN/2023
30 13/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 13/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 13/SLT-XNKT/2023
31 11/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 11/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 11/SLT-CNHN/2023
32 10/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 10/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 10/SLT-CNHN/2023
33 08/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 08/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 08/SLT-XNKT/2023
34 07/SLT-XNKT/2023 Notification of applicant selection result package No. 07/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 07/SLT-XNKT/2023
35 09/SLT-CNHN/2023 Notification of applicant selection result package No. 09/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-CNHN/2023
36 ĐPCS 2023 Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói may đồng phục công sở cho CBCNV công ty năm 2023
37 05/SLT-CNHN/2023 Notice of bid cancellation package No. 05/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 05/SLT-CNHN/2023
38 06/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 06/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 06/SLT-XNKT/2023
39 04/SLT-XNKT/2023 Notice of bid cancellation package No. 04/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 04/SLT-XNKT/2023
40 03/SLT-CNHN/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp – Notification of applicant selection result – bid package No. 03/SLT-CNHN/2023
41 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp – Notification of applicant selection result – bid package No. 01/SLT-CNHN/2023
42 01/SLT-CNHN/2023 Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng – Notice of approval of the application and contract award – bid package No.: 01/SLT-CNHN/2023
43 01/SLT/2023 Notification of framework agreement package No.01/SLT/2023
44 18/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 18/NKT-CNHN/2023
45 17/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package No.17/NKT-XNKT/2023
46 16/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package No.16/NKT-XNKT/2023
47 02/VTLA/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 02/VTLA/3/2023
48 15/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 15/NKT-CNHN/2023
49 14/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 14/NKT-XNKT/2023
50 13/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 13/NKT-CNHN/2023
51 12/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 12/NKT-CNHN/2023
52 02/VTLA/3/2023 Thông báo hủy việc chào giá gói cung cấp 02/VTLA/3/2023
53 11/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 11/NKT-XNKT/2023
54 10/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package 10/NKT-CNHN/2023
55 09/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 09/NKT-XNKT/2023
56 08/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 08/NKT-XNKT/2023
57 TCB Hải Phòng Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Chế biến, pha trộn than tại TCB than Coalimex Hải Phòng năm 2023
58 07/NKT-CNHN/2023 Notice of cancellation for the package No.07/NKT-CNHN/2023
59 01/VTLA/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/3/2023
60 01/VTLA/2/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/2/2023
61 01/VTLA/1/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTLA/1/2023
62 01/VTHP/4/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/4/2023
63 01/VTHP/3/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/3/2023
64 01/VTHP/2/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/2/2023
65 01/VTHP/1/2023 Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói 01/VTHP/1/2023
66 06/NKT-XNKT/2023 Notice of contract award for the package 06/NKT-XNKT/2023
67 05/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 05/NKT-CNHN/2023
68 04/NKT-CNHN/2023 Notice of contract award for the package No. 04/NKT-CNHN/2023
Tìm kiếm