Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 09/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 09/SLT-CNHN/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Notification of applicant selection result_09 SLT-CNHN 2023

Tìm kiếm