Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of bid cancellation package No. 08/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 08/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 08/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

TB huỷ thầu 08 SLT XNKT 2023

Tìm kiếm