Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo hủy việc chào giá gói cung cấp 02/VTLA/3/2023

Mã đấu thầu: 02/VTLA/3/2023

Tìm kiếm