Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 05/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 05/SLT-XNKT/2024

Mã đấu thầu: 05/SLT-XNKT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Thông báo KQLCNCC 05 SLT.XNKT

Tìm kiếm