Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of bid cancellation package No. 15/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 15/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 15/SLT-CNHN/2023

Tìm kiếm