Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of Pre-qualification result, package No. 01/SLT/2024 – Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà cung cấp theo Danh sách ngắn, gói thầu số: 01/SLT/2024

Mã đấu thầu: 01/SLT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Thông báo kqlc DSN

Tìm kiếm