Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of contract award for the package No. 05/NKT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 05/NKT-CNHN/2023

Tìm kiếm