Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 09/SLT-XNKT/2024: Mua than nhập khẩu 5.750 NAR, lưu huỳnh (cơ sở khí khô) 1,0% max

Mã đấu thầu: 09/SLT-XNKT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

Thông báo KQLCNCC_09 SLT

 

Tìm kiếm