Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 20/SLT-XNKT/2023: Mua than nhập khẩu 5.400 NAR

Mã đấu thầu: 20/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

TB KQLCNCC_notice of Applicant selection resutl_package no.20 SLT

Tìm kiếm