Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp: Chế biến, pha trộn than tại TCB than Coalimex Hải Phòng năm 2023

Mã đấu thầu: TCB Hải Phòng

Tìm kiếm