Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of bid cancellation package No. 13/SLT-XNKT/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 13/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 13/SLT-XNKT/2023

Tìm kiếm