Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No.26/SLT-XNKT/2023- Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 26/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 26/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo KQLCNCC_Gói 26 SLT

 

Tìm kiếm