Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói may đồng phục công sở cho CBCNV công ty năm 2023

Mã đấu thầu: ĐPCS 2023

Tìm kiếm