Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 06/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 06/SLT-XNKT/2024

Mã đấu thầu: 06/SLT-XNKT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more information, please find the following attachment:

TB KQLCNCC gói 06 SLT

 

Tìm kiếm