Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 12/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 12/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 12/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo KQLCNT_ Gói 12 SLT 

Tìm kiếm