Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 10/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 10/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 10/SLT-CNHN/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment: 

Notification of application selection result_10 SLT-CNHN 2023

Tìm kiếm