Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of contract award for the package 13/NKT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 13/NKT-CNHN/2023

Tìm kiếm