Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of contract award for the package No.17/NKT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 17/NKT-XNKT/2023

Tìm kiếm