Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of bid cancellation package No. 05/SLT-CNHN/2023 – Thông báo hủy thầu gói thầu số 05/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 05/SLT-CNHN/2023

Tìm kiếm