Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 02/SLT-XNKT/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 02/SLT-XNKT/2024

Mã đấu thầu: 02/SLT-XNKT/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

02.SLT.XNKT.2024 Notification of Applicant selection result

Tìm kiếm