Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of cancellation for the package No.07/NKT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 07/NKT-CNHN/2023

Tìm kiếm