Chuyên mục
Thông tin khác

Làm rõ và sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển gói số 01/slt/2023 – pre-qualification document amendment of package 01/SLT/2023

Xin vui lòng xem file đính kèm: PQD amendment of package 01-SLT-2023.pdf

Bài viết liên quan

Tìm kiếm