Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 27/SLT-XNKT/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 27/SLT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 27/SLT-XNKT/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo kết quả lựa chọn NCC 27 SLT XNKT 2023

Tìm kiếm