Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 03/SLT-CNHN/2024 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 03/SLT-CNHN/2024

Mã đấu thầu: 03/SLT-CNHN/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo kết quả lựa chọn NCC_03 SLT CNHN 2024

Tìm kiếm