Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 18/SLT-CNHN/2023 – Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 18/SLT-CNHN/2023

Mã đấu thầu: 18/SLT-CNHN/2023

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo kết quả LCNCC 18 SLT_CNHN

Tìm kiếm