Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 01/SLT-CNHN/2024: Procurement of imported coal 5700 NAR – Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 01/SLT-CNHN/2024

Mã đấu thầu: 01/SLT-CNHN/2024

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

TB kết quả lựa chọn NCC 01_0001

Tìm kiếm