Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notification of applicant selection result package No. 21/SLT-XNKT/2023: Procurement of imported coal 5.500 NAR and 5.700 NAR (Adjustment)– Thông báo kết quả LCNCC gói thầu số 21/SLT-XNKT/2023 (điều chỉnh)

Mã đấu thầu: 21/SLT-XNKT/2023 (điều chỉnh)

Để xem nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm/For more infomation, please find the following attachment:

Thông báo kết quả LCNCC p 21 điều chỉnh

Tìm kiếm