Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Notice of contract award for the package 14/NKT-XNKT/2023

Mã đấu thầu: 14/NKT-XNKT/2023

Tìm kiếm